Mitsubishi Safir

+

Maksimum 46 Yolcu Kapasiteli Mitsubishi Temsa Safir.